Tarieven:

Alle artsen binnen “Medicasse”  zijn geconventioneerd en respecteren de officiële tarieven opgelegd door het RIZIV.


Betaling:

Indien je om één of andere reden niet cash kan betalen of liever elektronisch betaalt, kan je ook betalen met je bankkaart of  payconiq.   ( geen VISA ! )


Raadpleging :    zie website rubriek  “ Raadpleging”


Huisbezoek:      zie website rubriek  “ Huisbezoek”


Urgenties:          zie website rubriek  “Urgenties”


Telefonische adviezen:

Langdurige en veelvuldige telefoongesprekken tijdens de raadpleging zijn erg storend.

Gelieve voor kort telefonisch advies of voor het opvragen van resultaten daarom te bellen ( volgt ) of zoals afgesproken met je arts.

Zeer dringende vragen worden natuurlijk zo mogelijk onmiddellijk beantwoord.

Voor langere gesprekken gelieve een afspraak te nemen.


Attesten en voorschriften:

Voor het invullen van attesten en documenten is er tijd, wederzijds overleg, informatie en soms lichamelijk onderzoek nodig. Daarom dien je hiervoor op raadpleging te komen.

Je arts kan enkel attesten schrijven die met de waarheid stroken!  Maak het daarom niet moeilijk: vraag enkel wat je zelf redelijk, strokend met de waarheid en verantwoord vind. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Je arts zal steeds voldoende medicatie voorschrijven voor een tijdspanne tot de volgende afgesproken raadpleging. Kijk steeds je medicatie na alvorens je op raadpleging komt. Tussentijds telefonisch opvragen en afhalen van voorschriften is aldus overbodig. Bovendien stoort dit het verloop van de raadpleging voor anderen.


Verlof:

Verlof en afwezigheid worden gemeld via de website, bij telefoonoproep via een antwoordapparaat en geafficheerd aan de voordeur. Je kan binnen “Medicasse” steeds terecht bij een andere arts.