Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) 25 mei 2018  -   GDPR


Wij maken in deze groepspraktijk gebruik van een elektronisch medisch dossier (EMD)

Hierin slaan wij de persoons- en medische gegevens op van al onze patiënten. Het opslaan en verwerken van deze gegevens is noodzakelijk opdat wij zo steeds de best mogelijke gezondheidszorg kunnen verstrekken. Deze gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen. Ze worden enkel door erkende en aan het beroepsgeheim gebonden artsen gebruikt zoals toegestaan door artikel 9, lid 2, sub h van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u hieromtrent nog vragen heeft, kan u zich wenden tot uw behandelende arts.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten elke vorm van informatie van een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor diens fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Persoonsgegevens die de gezondheid aangaan, worden beschouwd als bijzonder gevoelige gegevens en genieten een speciale bescherming.

Wat wordt verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat het verzamelen, registreren, bewaren, corrigeren, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen, wissen of vernietigen van deze gegevens.